اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر همدان

1224639فرمانداری همدان، اسامى  و کد نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر همدان را ، به شرح زير منتشر کرد :

 1. آقاي اسماعيل آئيني فرزند علي محمد كد نامزد 124
 2. آقاي محمد آئيني فرزند حبيب كد نامزد 125
 3. آقاي پرويز ابراهيمي فرزند صفدر كد نامزد 126
 4. آقاي سعيد آبرفت فرزند محمد جعفر كد نامزد 127
 5. آقاي هادي ابوطالبي فرزند على اصغر كد نامزد 128
 6. آقاي سيدافشين ابي ابراهيمي فرزند سيد محمدعلى كد نامزد 129
 7. آقاي ابوالفضل احساني فرزند محمد كد نامزد 141
 8. آقاي محمدقربان احمدي فرزند عباس كد نامزد 142
 9. آقاي مرتضي احمدي فرزند شعبان كد نامزد 145
 10. خانم ليلا آرين پارسا فرزند رضا كد نامزد 147
 11. آقاي حافظ اسدبيگي فرزند رحيم كد نامزد 148
 12. آقاي بهرام اسدي فرزند حسن كد نامزد 149
 13. آقاي مرتضي اسدي فرزند غلام كد نامزد 151
 14. خانم سميه اسدي تشويق فرزند آزادعلى كد نامزد 152
 15. خانم حميده اسدي عرشلو فرزند يدالله كد نامزد 154
 16. آقاي روح اله اسفندياري خوشبو فرزند صلواتعلي كد نامزد 156
 17. آقاي مجتبي اسماعيلي فرزند مرتضى قلى كد نامزد 157
 18. آقاي محمد اسمي فرزند خليل كد نامزد 158
 19. آقاي مجتبي اشتري فرزند حسين كد نامزد 159
 20. خانم سميه اصغري نوين فر فرزند محمد حسن كد نامزد 161
 21. آقاي هادي آفريني فرزند حسن كد نامزد 162
 22. آقاي علي افشاري فرزند محرمعلى كد نامزد 164
 23. آقاي محمدعلي افشاري فرزند زيادعلى كد نامزد 165
 24. آقاي عليرضا افلاكيان فرزند محسن كد نامزد 167
 25. آقاي مجتبي الماسي فرزند هادي حسن كد نامزد 168
 26. خانم فاطمه الوان فرزند رضا كد نامزد 169
 27. خانم گل نوش الوندي فرزند محسن كد نامزد 171
 28. آقاي محسن اماني فرزند نعمت الله كد نامزد 175
 29. آقاي ميثم آميزه فرزند محمد كد نامزد 176
 30. آقاي سجاد انتظاري فرزند خليل كد نامزد 178
 31. آقاي علي انصاري فرزند اکبر كد نامزد 179
 32. آقاي حميد بادامي نجات فرزند محسن كد نامزد 182
 33. خانم فاطمه باغبان بهار فرزند محمد علي كد نامزد 184
 34. آقاي سيدمهدي باقري فرزند سيدرضا كد نامزد 185
 35. خانم فرزانه باقري فرزند محمدرسول كد نامزد 186
 36. آقاي محمد باقري فرزند رحيم كد نامزد 187
 37. آقاي عباداله بلوري نوين فرزند تيمور كد نامزد 189
 38. خانم عاطفه بهرامي فرزند اسمعلى كد نامزد 191
 39. آقاي علي بهرامي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 192
 40. آقاي علي بيات فرزند محمد حسين كد نامزد 194
 41. آقاي مجتبي بيات فرزند مرتضى كد نامزد 196
 42. آقاي منوچهر بيگدلو فرزند رسم على كد نامزد 197
 43. آقاي نجف علي بيگدلي فرزند على كد نامزد 198
 44. آقاي يوسف بيگلري فرزند ابراهيم كد نامزد 212
 45. آقاي حميدرضا پاك ساز فرزند محمد حسن كد نامزد 214
 46. آقاي محمد پايداري منصور فرزند على رضا كد نامزد 215
 47. آقاي سعيد پرستش فرزند ناصر كد نامزد 217
 48. آقاي يوسف پرويز فرزند ابراهيم كد نامزد 218
 49. آقاي جواد پوررجبعلي فرزند حشمت اله كد نامزد 241
 50. آقاي صادق پوينده فرزند شاعلى كد نامزد 245
 51. خانم سرور پيراينده فرزند علي كد نامزد 246
 52. آقاي محمدرضا پيرودين فرزند موسى كد نامزد 247
 53. خانم لعيا پيله وري فرزند محمد كد نامزد 248
 54. خانم الهه ترابيان فرزند محسن كد نامزد 249
 55. آقاي مهدي تركماني فرزند صادق كد نامزد 252
 56. آقاي مرتضي تقي ئي فرزند تيمور كد نامزد 254
 57. آقاي بهمن تكرلي فرزند اسداله كد نامزد 256
 58. آقاي حسين توتونچي فرزند على اصغر كد نامزد 257
 59. آقاي منوچهر توسلي كيا فرزند على كد نامزد 258
 60. آقاي بهروز توكلي فرزند حشمت اله كد نامزد 259
 61. آقاي مجيد توكليان فرزند حسين كد نامزد 261
 62. آقاي هادي تيپ فرزند صفر كد نامزد 262
 63. خانم مرضيه ثابتي منش فرزند اکبر كد نامزد 264
 64. آقاي علي ثقفي فرزند محمدمهدي كد نامزد 265
 65. آقاي مهدي جانقائي فرزند محمد على كد نامزد 267
 66. آقاي اكبر جلالوند فرزند يارمراد كد نامزد 269
 67. آقاي سيداردشير جوادي فرزند ناصر كد نامزد 271
 68. آقاي مجيد چائي چي فرزند محمد كد نامزد 272
 69. آقاي سعيد چراغي فرزند سهراب كد نامزد 274
 70. خانم مريم چراغي فرزند چنگيز كد نامزد 275
 71. آقاي عباس حاجيلو فرزند زمانعلى كد نامزد 278
 72. آقاي ميثم حبيبي فرزند محمد كد نامزد 281
 73. خانم طاهره حجاري صميم فرزند غلامعلى كد نامزد 282
 74. آقاي حميدرضا حجت فرزند نصرت الله كد نامزد 284
 75. آقاي بهزاد حسني فرزند محمد تقى كد نامزد 285
 76. آقاي محمدرضا حسني افروز فرزند حجت اله كد نامزد 286
 77. آقاي سيداحمد حسني حلم فرزند سيد محسن كد نامزد 287
 78. آقاي سعيد حسيني فرزند يداله كد نامزد 289
 79. آقاي سيدكريم حسيني فرزند سيد يعقوب كد نامزد 291
 80. آقاي سيدمحسن حسيني فرزند سيداحمد كد نامزد 292
 81. آقاي ميثم حسيني فرزند فتحعلى كد نامزد 294
 82. آقاي سيدمهدي حسيني كافي فرزند سيد قديمعلى كد نامزد 296
 83. آقاي علي رضا حشمت پور فرزند حشمت اله كد نامزد 297
 84. آقاي احمد حقايق فرزند محمد كد نامزد 298
 85. آقاي حجت الله حميدي فرزند يحيى كد نامزد 412
 86. آقاي علي حميدي فرزند حسن كد نامزد 414
 87. آقاي عليرضا حميدي فرزند نورعلى كد نامزد 415
 88. آقاي يعقوبعلي حيدري فرزند براتعلى كد نامزد 416
 89. آقاي ميلاد خالقي منزه فرزند ابراهيم كد نامزد 417
 90. آقاي عليرضا خانجاني صفدر فرزند محمد كد نامزد 418
 91. آقاي حميد خاورزميني فرزند على كد نامزد 421
 92. آقاي حميد خدابندلوئي فرزند يونس على كد نامزد 424
 93. آقاي محمدتقي خدابنده لو فرزند غلامعلى كد نامزد 425
 94. آقاي نادر خدابنده لوئي فرزند عين اله كد نامزد 426
 95. آقاي فرزاد خزائي فرزند امامعلى كد نامزد 427
 96. خانم زهرا خسروي دستگردي فرزند حسين كد نامزد 428
 97. آقاي محمدهادي خسروي نهاد فرزند عيسي كد نامزد 429
 98. آقاي عرفان خوشبخت فرزند حسن كد نامزد 451
 99. خانم زهرا خوش قيام فرزند على كد نامزد 452
 100. آقاي سعيد درسنگي فرزند ناصر كد نامزد 454
 101. آقاي مهدي دركلام فرزند على كد نامزد 456
 102. آقاي علي دهقاني شيوا فرزند ايمانعلى كد نامزد 457
 103. آقاي سعيد ديني فرزند حسن كد نامزد 458
 104. آقاي حسين ذال دهنوئي فرزند عباسعلي كد نامزد 459
 105. آقاي سيدعلي ذوالفقاري فرزند سيدصادق كد نامزد 461
 106. آقاي حسن ذوقي درخشنده فرزند کتابعلى كد نامزد 462
 107. خانم نسرين رادعباسي فرزند حسين پاشا كد نامزد 464
 108. آقاي هاشم رازقي فرزند ابراهيمعلى كد نامزد 465
 109. خانم ليلا رحيمي فرزند حسين كد نامزد 467
 110. آقاي علي رحيمي فر فرزند حسينعلي كد نامزد 468
 111. آقاي شهريار رخزادپور فرزند عبدالله كد نامزد 469
 112. آقاي حبيب اله رستمي نيا فرزند على كد نامزد 471
 113. آقاي مهدي رستمي نيا فرزند رضا كد نامزد 472
 114. آقاي حسين رضائي فرزند اميد على كد نامزد 474
 115. آقاي علي رضائي فرزند فتعلى كد نامزد 475
 116. آقاي مرتضي رضائي فرزند عزيز على كد نامزد 476
 117. آقاي مهدي رضائي فرزند محمد حسين كد نامزد 478
 118. آقاي احمد رضايتي آشنا فرزند اصحابعلى كد نامزد 479
 119. آقاي سيدعلي رضوي اكمل فرزند سيدعباس كد نامزد 481
 120. آقاي اكبر رنجبران فرزند احمدعلى كد نامزد 482
 121. آقاي مجيد رنجبران فرزند ناصر كد نامزد 484
 122. آقاي عمار رهبر فرزند على اصغر كد نامزد 485
 123. خانم مريم روان بخش فرزند حسينعلى كد نامزد 486
 124. آقاي اصغر زارعي فرزند علي عباس كد نامزد 487
 125. آقاي حاتم زارعي فرزند اسمعيل كد نامزد 489
 126. آقاي مصطفي زارعي فرزند ابراهيم كد نامزد 491
 127. آقاي مجيد زرين دلاور فرزند حاجيعلى كد نامزد 492
 128. آقاي محمود زريني فرزند علي حسين كد نامزد 494
 129. آقاي مجيد زندي فرزند محمد كد نامزد 496
 130. خانم زهرا زيوري بينا فرزند عزت الله كد نامزد 498
 131. آقاي علي زيوري خرم فرزند رستم كد نامزد 512
 132. خانم زهرا ساكي فرزند مهدي كد نامزد 514
 133. آقاي وحيد سبزواري فرزند هادي كد نامزد 515
 134. آقاي محمدعلي سراجچي فرزند محمد صادق كد نامزد 517
 135. آقاي داود سرمستي زاده فرزند حاجي رضا كد نامزد 518
 136. آقاي رحمان سعادت خواه فرزند سجادعليى كد نامزد 519
 137. آقاي حجت الله سلطاني فرزند سلطانعلي كد نامزد 521
 138. خانم رضوان سلماسي فرزند رسول كد نامزد 525
 139. آقاي علي اصغر سليماني فرزند تقي كد نامزد 526
 140. خانم معصومه سليماني صابر فرزند نادر كد نامزد 527
 141. آقاي علي سليمي فرزند حسن كد نامزد 528
 142. آقاي پوريا سماواتي فرزند غلامرضا كد نامزد 529
 143. آقاي ابراهيم سهرابي فرزند عليرضا كد نامزد 541
 144. آقاي بهرام سهرابي فرزند على اکبر كد نامزد 542
 145. آقاي حسن سودمندافشار فرزند محمد حسن كد نامزد 545
 146. آقاي اردشير سوري فرزند حسين كد نامزد 546
 147. آقاي رسول سيروس پور فرزند قدرت اله كد نامزد 548
 148. آقاي سيداميرحسين شبيري فرزند سيد محمد كد نامزد 549
 149. آقاي رامين شريف زادگان فرزند سعيد كد نامزد 561
 150. آقاي افشين شريفي فرزند منوچهر كد نامزد 562
 151. آقاي محمود شفائي فرزند احمد كد نامزد 564
 152. آقاي محمد شمخاني فرزند مسلم كد نامزد 565
 153. آقاي حميدرضا شمس فرزند على كد نامزد 567
 154. آقاي رضا شهبازي فر فرزند اميدعلى كد نامزد 568
 155. آقاي امين شهرام فرزند سردار كد نامزد 569
 156. آقاي مسيب شيخ بابائي فرزند قربانعلى كد نامزد 571
 157. آقاي حميد شيرازيان فرزند محمد على كد نامزد 572
 158. آقاي مسعود شيرخانفر فرزند موسي كد نامزد 574
 159. آقاي ميلاد شيرمحمدي فرزند صفرعلى كد نامزد 575
 160. خانم فاطمه شيري فرزند كرم كد نامزد 576
 161. آقاي جواد شيريان فرجود فرزند محمدولى كد نامزد 578
 162. آقاي پيمان صادقي فرزند فريدون كد نامزد 579
 163. آقاي هومن صادقي فرزند على كد نامزد 581
 164. آقاي محسن صادقيان فرزند هادي كد نامزد 582
 165. آقاي محمد صحراكار فرزند محمود كد نامزد 584
 166. آقاي ناصر صفري افلاكي فرزند يعقوب كد نامزد 585
 167. خانم فاطمه صلح ميرزائي فرزند بارانى كد نامزد 586
 168. آقاي پويا صمدي نيا فرزند محمد شفيع كد نامزد 587
 169. آقاي حسين رضا طاهري فرزند نبات على كد نامزد 589
 170. آقاي محمدرسول طاهري فرزند عبادالله كد نامزد 591
 171. خانم مهين طاهري تيزرو فرزند عزت اله كد نامزد 592
 172. آقاي حميدرضا طبي مسرور فرزند موسي كد نامزد 594
 173. آقاي وحيد طلائي فرزند حسن كد نامزد 595
 174. آقاي حسين طلائي دلشاد فرزند براتعلى كد نامزد 596
 175. آقاي علي اصغر طلائي مشعوف فرزند غلامرضا كد نامزد 597
 176. آقاي عليرضا طليس چي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 598
 177. آقاي بابك ظهرابي فرزند محمد اسماعيل كد نامزد 612
 178. آقاي رامين عارف فرزند على كد نامزد 614
 179. آقاي علي اكبر عبادي فرزند اصغر كد نامزد 615
 180. آقاي سيدمحسن عباسي فرزند سيد عيسى كد نامزد 616
 181. آقاي مهدي عبدل فرزند عليرضا كد نامزد 618
 182. آقاي رضا عزتي سليمان فرزند عزت ا… كد نامزد 619
 183. آقاي حجت عزيزي فرزند مرادعلى كد نامزد 621
 184. آقاي عباس عزيزي امجد فرزند علي كد نامزد 624
 185. آقاي ابوذر عزيزي سعيد فرزند على كد نامزد 625
 186. آقاي رضا عسكري فرزند رجب كد نامزد 626
 187. آقاي سيدعلي عسگري فرزند سيد کمال كد نامزد 627
 188. آقاي سيدمسعود عسگريان فرزند سيد منصور كد نامزد 628
 189. آقاي عليرضا عقيقي فرزند محمد كد نامزد 629
 190. خانم نرگس عليخاني فرد فرزند ناصر كد نامزد 641
 191. خانم معصومه عين آبادي فرزند ميرزاآقا كد نامزد 642
 192. آقاي مصطفي غفاري فرزند باقر كد نامزد 645
 193. خانم آمنه غفوري فرزند هدايت اله كد نامزد 646
 194. آقاي عليرضا غفوري محب فرزند اکبر كد نامزد 647
 195. آقاي رضا غلامي خجسته فرزند حاجى اقا كد نامزد648
 196. آقاي مرتضي غيرتي فرزند محمد كد نامزد 649
 197. آقاي رضا فاضلي فرزند عسگر كد نامزد 651
 198. آقاي حامد فاميل نوروزي فرزند عليرضا كد نامزد 652
 199. آقاي علي فتاحي فرزند محمدعظيم كد نامزد 654
 200. آقاي علي فتحي فرزند محمد على كد نامزد 656
 201. آقاي حسين فرجي فرزند علي اكبر كد نامزد 657
 202. آقاي حسين فرخي فرزند محمد كد نامزد 659
 203. آقاي فرزاد فريبا فرزند علي اصغر كد نامزد 671
 204. آقاي احمدحسين فلاحي فرزند غلامرضا كد نامزد 674
 205. آقاي جمشيد قاسمي فرزند دوستعلى كد نامزد 675
 206. آقاي مرتضي قاسمي فرزند ابراهيم كد نامزد 676
 207. آقاي عيسي قاسمي بيلواري فرزند رضا كد نامزد 678
 208. خانم شيما قدکچي فرزند عليرضا كد نامزد 679
 209. آقاي عليرضا قديمي فرزند محمد حسن كد نامزد 681
 210. آقاي نادر قرائي فرزند سعدالله كد نامزد 682
 211. آقاي حسين قراباغي فرزند على كد نامزد 684
 212. آقاي سعيد كاظمي فرزند محمد كد نامزد 686
 213. آقاي امير كاهوئي همداني فرزند غلامرضا كد نامزد 687
 214. آقاي اكبر كاوسي اميد فرزند مروت على كد نامزد 689
 215. آقاي محمود كتابي فرزند عليرضا كد نامزد 691
 216. آقاي سعيد كرباسيان فرزند کريم كد نامزد 692
 217. آقاي علي كرمي فرزند حسن كد نامزد 694
 218. آقاي محمد كرمي فرزند حسين كد نامزد 695
 219. آقاي وحيد كرمي فرزند زياد كد نامزد 696
 220. آقاي يونس كرمي فرزند قاسم كد نامزد 697
 221. آقاي جواد كريمي بهار فرزند نيتعلى كد نامزد 698
 222. آقاي امراله كلهري فرزند على عباس كد نامزد 712
 223. آقاي شهروز كهيائي فرزند شهرام كد نامزد 714
 224. آقاي مصطفي كياست فرزند يداله كد نامزد 715
 225. آقاي داود گرجي ازندرياني فرزند على كد نامزد 716
 226. خانم شيوا گرجيان فرزند حسين كد نامزد 717
 227. آقاي كامران گردان فرزند جعفر كد نامزد 718
 228. آقاي كامران گل فرزند غلامحسين كد نامزد 719
 229. آقاي محمد گنجيان فرزند رمضانعلي كد نامزد 721
 230. آقاي حسن گودرزي سروش فرزند اسمعلى كد نامزد 724
 231. آقاي امير گوهري عابد فرزند عباس كد نامزد 725
 232. آقاي جواد گياه شناس بن بازاري فرزند محمود كد نامزد 726
 233. آقاي فرزاد لباسي فرزند احمد كد نامزد 727
 234. آقاي داود مالمير فرزند احمد كد نامزد 728
 235. خانم ليلا مالمير فرزند صدراله كد نامزد 729
 236. آقاي مهران متوسلي فرزند مهدي كد نامزد 741
 237. آقاي غلام رضا محتجب فرزند محمدرضا كد نامزد 745
 238. آقاي محمد محرمي مشهور به حسن فرزند ناصر كد نامزد 746
 239. آقاي حسن محمدي فرزند رمضانعلى كد نامزد 747
 240. آقاي سيداميد محمودي فرزند سيد احمد كد نامزد 748
 241. آقاي محمدمهدي محمودي اديب فرزند عباس كد نامزد 749
 242. آقاي مهدي مرادحاصلي فرزند خليل الله كد نامزد 751
 243. خانم فرخ مرادي صاحب فرزند امامعلى كد نامزد 752
 244. خانم پريسا مرادي صبا فرزند غلامعلى كد نامزد 754
 245. آقاي محمدرضا مسعود فرزند اسماعيل كد نامزد 758
 246. آقاي بهمن مسلميان فرزند محسن كد نامزد 759
 247. خانم مهين مسنديان فرزند احمد على كد نامزد 761
 248. آقاي احمد مطلبي فرزند اسداله كد نامزد 762
 249. آقاي محمدرضا مظاهري فرزند باقر كد نامزد 765
 250. آقاي اكبر مقدادي فرزند عطاءاله كد نامزد 767
 251. آقاي محمدعلي ملابابائي فرزند حمداله كد نامزد 768
 252. آقاي سيدعلي مليحي فرزند سيدمرتضى كد نامزد 769
 253. آقاي جعفر منتقمي راد فرزند جواد كد نامزد 781
 254. آقاي جعفر مهدوي شكيب فرزند مجيد كد نامزد 785
 255. آقاي مهدي مهربان فرزند محمد كد نامزد 786
 256. آقاي سجاد مهرباني فرزند نجفقلى كد نامزد 787
 257. آقاي حسين مهرپاك فرزند جواد كد نامزد 789
 258. آقاي سيدحسين موسوي فرزند سيدميرزاآقا كد نامزد 791
 259. آقاي سيدرضا موسوي فرزند سيد محمد على كد نامزد 792
 260. آقاي سيدمجيد موسوي فرزند سيد شعبان كد نامزد 794
 261. آقاي سيدعلي موسوي ناصح فرزند محمد كد نامزد 795
 262. آقاي ابراهيم مولوي فرزند رحمت اله كد نامزد 797
 263. آقاي سعيد ميدانچي فرزند محمد كد نامزد 798
 264. آقاي رضا ميرزائي فرزند حبيب اله كد نامزد 812
 265. آقاي رضا ميرزائي فرزند على حسين كد نامزد 814
 266. آقاي رضا ميرزائي فرزند جواد كد نامزد 815
 267. آقاي سهراب ميرزائي فرزند عيسي كد نامزد 816
 268. آقاي علي اكبر ميرزائي فرزند محمد صادق كد نامزد 817
 269. آقاي عليرضا ميرزائي فرزند امير كد نامزد 818
 270. خانم بنفشه ميرزائي سرشت فرزند صمد كد نامزد 819
 271. آقاي مهرداد مينائي فر فرزند اصغر كد نامزد 821
 272. آقاي شهرام نادري فرزند محسن كد نامزد 824
 273. آقاي سعيد نجاتيان فرزند على اصغر كد نامزد 825
 274. خانم ليلا نديمان فرزند حبيب ا… كد نامزد 826
 275. آقاي امين نصيري فرزند غلامرضا كد نامزد 827
 276. خانم شكوه نظري فرزند على اکبر كد نامزد 828
 277. آقاي علي اكبر نظري فرزند محمد كد نامزد 829
 278. آقاي بهنام نعمتي فرزند فيض اله كد نامزد 841
 279. آقاي اسداله نقدي فرزند سعيدالله كد نامزد 845
 280. آقاي محمدرضا نگيني فرزند محمد كد نامزد 846
 281. خانم نرگس نوراله زاده فرزند محمد باقر كد نامزد 847
 282. آقاي محسن نوروزي فرزند على كد نامزد 848
 283. آقاي عباس نوري فرزند کاظم كد نامزد 849
 284. آقاي عبدالحسين نوري فرزند محمد رحيم كد نامزد 851
 285. آقاي داريوش نوشاد فرزند على اشرف كد نامزد 852
 286. آقاي رضا نيازي مقدم فرزند محمد كد نامزد 854
 287. خانم فرزانه نيكو فرزند عليميرزا كد نامزد 856
 288. آقاي علي نيكوكارشايان فرزند محمد ابراهيم كد نامزد 857
 289. آقاي اله قلي هاشمي شبانكاره فرزند مرادحاصل كد نامزد 859
 290. آقاي علي هجراني دلير فرزند صفرعلى كد نامزد 861
 291. آقاي شاهين وجدي فرزند محمد كد نامزد 862
 292. آقاي علي وحدت طلب فرزند شيرمراد كد نامزد 864
 293. خانم مريم وهابيان فرزند امير كد نامزد 867
 294. آقاي حمزه علي يزداني فرزند محمد كد نامزد 868
 295. آقاي ابراهيم يوسفي فرزند حسين كد نامزد 869
 296. آقاي حسين يوسفي فرزند هاشم كد نامزد 871
 297. آقاي اميررضا يوسفيان فرزند محمدتقي كد نامزد 872
 298. آقاي شعبان يوسفي بهروز فرزند احمد كد نامزد 874اسامى  و کد نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر همدان به شرح زير مي باشد:

   

  1. آقاي اسماعيل آئيني فرزند علي محمد كد نامزد 124
  2. آقاي محمد آئيني فرزند حبيب كد نامزد 125
  3. آقاي پرويز ابراهيمي فرزند صفدر كد نامزد 126
  4. آقاي سعيد آبرفت فرزند محمد جعفر كد نامزد 127
  5. آقاي هادي ابوطالبي فرزند على اصغر كد نامزد 128
  6. آقاي سيدافشين ابي ابراهيمي فرزند سيد محمدعلى كد نامزد 129
  7. آقاي ابوالفضل احساني فرزند محمد كد نامزد 141
  8. آقاي محمدقربان احمدي فرزند عباس كد نامزد 142
  9. آقاي مرتضي احمدي فرزند شعبان كد نامزد 145
  10. خانم ليلا آرين پارسا فرزند رضا كد نامزد 147
  11. آقاي حافظ اسدبيگي فرزند رحيم كد نامزد 148
  12. آقاي بهرام اسدي فرزند حسن كد نامزد 149
  13. آقاي مرتضي اسدي فرزند غلام كد نامزد 151
  14. خانم سميه اسدي تشويق فرزند آزادعلى كد نامزد 152
  15. خانم حميده اسدي عرشلو فرزند يدالله كد نامزد 154
  16. آقاي روح اله اسفندياري خوشبو فرزند صلواتعلي كد نامزد 156
  17. آقاي مجتبي اسماعيلي فرزند مرتضى قلى كد نامزد 157
  18. آقاي محمد اسمي فرزند خليل كد نامزد 158
  19. آقاي مجتبي اشتري فرزند حسين كد نامزد 159
  20. خانم سميه اصغري نوين فر فرزند محمد حسن كد نامزد 161
  21. آقاي هادي آفريني فرزند حسن كد نامزد 162
  22. آقاي علي افشاري فرزند محرمعلى كد نامزد 164
  23. آقاي محمدعلي افشاري فرزند زيادعلى كد نامزد 165
  24. آقاي عليرضا افلاكيان فرزند محسن كد نامزد 167
  25. آقاي مجتبي الماسي فرزند هادي حسن كد نامزد 168
  26. خانم فاطمه الوان فرزند رضا كد نامزد 169
  27. خانم گل نوش الوندي فرزند محسن كد نامزد 171
  28. آقاي محسن اماني فرزند نعمت الله كد نامزد 175
  29. آقاي ميثم آميزه فرزند محمد كد نامزد 176
  30. آقاي سجاد انتظاري فرزند خليل كد نامزد 178
  31. آقاي علي انصاري فرزند اکبر كد نامزد 179
  32. آقاي حميد بادامي نجات فرزند محسن كد نامزد 182
  33. خانم فاطمه باغبان بهار فرزند محمد علي كد نامزد 184
  34. آقاي سيدمهدي باقري فرزند سيدرضا كد نامزد 185
  35. خانم فرزانه باقري فرزند محمدرسول كد نامزد 186
  36. آقاي محمد باقري فرزند رحيم كد نامزد 187
  37. آقاي عباداله بلوري نوين فرزند تيمور كد نامزد 189
  38. خانم عاطفه بهرامي فرزند اسمعلى كد نامزد 191
  39. آقاي علي بهرامي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 192
  40. آقاي علي بيات فرزند محمد حسين كد نامزد 194
  41. آقاي مجتبي بيات فرزند مرتضى كد نامزد 196
  42. آقاي منوچهر بيگدلو فرزند رسم على كد نامزد 197
  43. آقاي نجف علي بيگدلي فرزند على كد نامزد 198
  44. آقاي يوسف بيگلري فرزند ابراهيم كد نامزد 212
  45. آقاي حميدرضا پاك ساز فرزند محمد حسن كد نامزد 214
  46. آقاي محمد پايداري منصور فرزند على رضا كد نامزد 215
  47. آقاي سعيد پرستش فرزند ناصر كد نامزد 217
  48. آقاي يوسف پرويز فرزند ابراهيم كد نامزد 218
  49. آقاي جواد پوررجبعلي فرزند حشمت اله كد نامزد 241
  50. آقاي صادق پوينده فرزند شاعلى كد نامزد 245
  51. خانم سرور پيراينده فرزند علي كد نامزد 246
  52. آقاي محمدرضا پيرودين فرزند موسى كد نامزد 247
  53. خانم لعيا پيله وري فرزند محمد كد نامزد 248
  54. خانم الهه ترابيان فرزند محسن كد نامزد 249
  55. آقاي مهدي تركماني فرزند صادق كد نامزد 252
  56. آقاي مرتضي تقي ئي فرزند تيمور كد نامزد 254
  57. آقاي بهمن تكرلي فرزند اسداله كد نامزد 256
  58. آقاي حسين توتونچي فرزند على اصغر كد نامزد 257
  59. آقاي منوچهر توسلي كيا فرزند على كد نامزد 258
  60. آقاي بهروز توكلي فرزند حشمت اله كد نامزد 259
  61. آقاي مجيد توكليان فرزند حسين كد نامزد 261
  62. آقاي هادي تيپ فرزند صفر كد نامزد 262
  63. خانم مرضيه ثابتي منش فرزند اکبر كد نامزد 264
  64. آقاي علي ثقفي فرزند محمدمهدي كد نامزد 265
  65. آقاي مهدي جانقائي فرزند محمد على كد نامزد 267
  66. آقاي اكبر جلالوند فرزند يارمراد كد نامزد 269
  67. آقاي سيداردشير جوادي فرزند ناصر كد نامزد 271
  68. آقاي مجيد چائي چي فرزند محمد كد نامزد 272
  69. آقاي سعيد چراغي فرزند سهراب كد نامزد 274
  70. خانم مريم چراغي فرزند چنگيز كد نامزد 275
  71. آقاي عباس حاجيلو فرزند زمانعلى كد نامزد 278
  72. آقاي ميثم حبيبي فرزند محمد كد نامزد 281
  73. خانم طاهره حجاري صميم فرزند غلامعلى كد نامزد 282
  74. آقاي حميدرضا حجت فرزند نصرت الله كد نامزد 284
  75. آقاي بهزاد حسني فرزند محمد تقى كد نامزد 285
  76. آقاي محمدرضا حسني افروز فرزند حجت اله كد نامزد 286
  77. آقاي سيداحمد حسني حلم فرزند سيد محسن كد نامزد 287
  78. آقاي سعيد حسيني فرزند يداله كد نامزد 289
  79. آقاي سيدكريم حسيني فرزند سيد يعقوب كد نامزد 291
  80. آقاي سيدمحسن حسيني فرزند سيداحمد كد نامزد 292
  81. آقاي ميثم حسيني فرزند فتحعلى كد نامزد 294
  82. آقاي سيدمهدي حسيني كافي فرزند سيد قديمعلى كد نامزد 296
  83. آقاي علي رضا حشمت پور فرزند حشمت اله كد نامزد 297
  84. آقاي احمد حقايق فرزند محمد كد نامزد 298
  85. آقاي حجت الله حميدي فرزند يحيى كد نامزد 412
  86. آقاي علي حميدي فرزند حسن كد نامزد 414
  87. آقاي عليرضا حميدي فرزند نورعلى كد نامزد 415
  88. آقاي يعقوبعلي حيدري فرزند براتعلى كد نامزد 416
  89. آقاي ميلاد خالقي منزه فرزند ابراهيم كد نامزد 417
  90. آقاي عليرضا خانجاني صفدر فرزند محمد كد نامزد 418
  91. آقاي حميد خاورزميني فرزند على كد نامزد 421
  92. آقاي حميد خدابندلوئي فرزند يونس على كد نامزد 424
  93. آقاي محمدتقي خدابنده لو فرزند غلامعلى كد نامزد 425
  94. آقاي نادر خدابنده لوئي فرزند عين اله كد نامزد 426
  95. آقاي فرزاد خزائي فرزند امامعلى كد نامزد 427
  96. خانم زهرا خسروي دستگردي فرزند حسين كد نامزد 428
  97. آقاي محمدهادي خسروي نهاد فرزند عيسي كد نامزد 429
  98. آقاي عرفان خوشبخت فرزند حسن كد نامزد 451
  99. خانم زهرا خوش قيام فرزند على كد نامزد 452
  100. آقاي سعيد درسنگي فرزند ناصر كد نامزد 454
  101. آقاي مهدي دركلام فرزند على كد نامزد 456
  102. آقاي علي دهقاني شيوا فرزند ايمانعلى كد نامزد 457
  103. آقاي سعيد ديني فرزند حسن كد نامزد 458
  104. آقاي حسين ذال دهنوئي فرزند عباسعلي كد نامزد 459
  105. آقاي سيدعلي ذوالفقاري فرزند سيدصادق كد نامزد 461
  106. آقاي حسن ذوقي درخشنده فرزند کتابعلى كد نامزد 462
  107. خانم نسرين رادعباسي فرزند حسين پاشا كد نامزد 464
  108. آقاي هاشم رازقي فرزند ابراهيمعلى كد نامزد 465
  109. خانم ليلا رحيمي فرزند حسين كد نامزد 467
  110. آقاي علي رحيمي فر فرزند حسينعلي كد نامزد 468
  111. آقاي شهريار رخزادپور فرزند عبدالله كد نامزد 469
  112. آقاي حبيب اله رستمي نيا فرزند على كد نامزد 471
  113. آقاي مهدي رستمي نيا فرزند رضا كد نامزد 472
  114. آقاي حسين رضائي فرزند اميد على كد نامزد 474
  115. آقاي علي رضائي فرزند فتعلى كد نامزد 475
  116. آقاي مرتضي رضائي فرزند عزيز على كد نامزد 476
  117. آقاي مهدي رضائي فرزند محمد حسين كد نامزد 478
  118. آقاي احمد رضايتي آشنا فرزند اصحابعلى كد نامزد 479
  119. آقاي سيدعلي رضوي اكمل فرزند سيدعباس كد نامزد 481
  120. آقاي اكبر رنجبران فرزند احمدعلى كد نامزد 482
  121. آقاي مجيد رنجبران فرزند ناصر كد نامزد 484
  122. آقاي عمار رهبر فرزند على اصغر كد نامزد 485
  123. خانم مريم روان بخش فرزند حسينعلى كد نامزد 486
  124. آقاي اصغر زارعي فرزند علي عباس كد نامزد 487
  125. آقاي حاتم زارعي فرزند اسمعيل كد نامزد 489
  126. آقاي مصطفي زارعي فرزند ابراهيم كد نامزد 491
  127. آقاي مجيد زرين دلاور فرزند حاجيعلى كد نامزد 492
  128. آقاي محمود زريني فرزند علي حسين كد نامزد 494
  129. آقاي مجيد زندي فرزند محمد كد نامزد 496
  130. خانم زهرا زيوري بينا فرزند عزت الله كد نامزد 498
  131. آقاي علي زيوري خرم فرزند رستم كد نامزد 512
  132. خانم زهرا ساكي فرزند مهدي كد نامزد 514
  133. آقاي وحيد سبزواري فرزند هادي كد نامزد 515
  134. آقاي محمدعلي سراجچي فرزند محمد صادق كد نامزد 517
  135. آقاي داود سرمستي زاده فرزند حاجي رضا كد نامزد 518
  136. آقاي رحمان سعادت خواه فرزند سجادعليى كد نامزد 519
  137. آقاي حجت الله سلطاني فرزند سلطانعلي كد نامزد 521
  138. خانم رضوان سلماسي فرزند رسول كد نامزد 525
  139. آقاي علي اصغر سليماني فرزند تقي كد نامزد 526
  140. خانم معصومه سليماني صابر فرزند نادر كد نامزد 527
  141. آقاي علي سليمي فرزند حسن كد نامزد 528
  142. آقاي پوريا سماواتي فرزند غلامرضا كد نامزد 529
  143. آقاي ابراهيم سهرابي فرزند عليرضا كد نامزد 541
  144. آقاي بهرام سهرابي فرزند على اکبر كد نامزد 542
  145. آقاي حسن سودمندافشار فرزند محمد حسن كد نامزد 545
  146. آقاي اردشير سوري فرزند حسين كد نامزد 546
  147. آقاي رسول سيروس پور فرزند قدرت اله كد نامزد 548
  148. آقاي سيداميرحسين شبيري فرزند سيد محمد كد نامزد 549
  149. آقاي رامين شريف زادگان فرزند سعيد كد نامزد 561
  150. آقاي افشين شريفي فرزند منوچهر كد نامزد 562
  151. آقاي محمود شفائي فرزند احمد كد نامزد 564
  152. آقاي محمد شمخاني فرزند مسلم كد نامزد 565
  153. آقاي حميدرضا شمس فرزند على كد نامزد 567
  154. آقاي رضا شهبازي فر فرزند اميدعلى كد نامزد 568
  155. آقاي امين شهرام فرزند سردار كد نامزد 569
  156. آقاي مسيب شيخ بابائي فرزند قربانعلى كد نامزد 571
  157. آقاي حميد شيرازيان فرزند محمد على كد نامزد 572
  158. آقاي مسعود شيرخانفر فرزند موسي كد نامزد 574
  159. آقاي ميلاد شيرمحمدي فرزند صفرعلى كد نامزد 575
  160. خانم فاطمه شيري فرزند كرم كد نامزد 576
  161. آقاي جواد شيريان فرجود فرزند محمدولى كد نامزد 578
  162. آقاي پيمان صادقي فرزند فريدون كد نامزد 579
  163. آقاي هومن صادقي فرزند على كد نامزد 581
  164. آقاي محسن صادقيان فرزند هادي كد نامزد 582
  165. آقاي محمد صحراكار فرزند محمود كد نامزد 584
  166. آقاي ناصر صفري افلاكي فرزند يعقوب كد نامزد 585
  167. خانم فاطمه صلح ميرزائي فرزند بارانى كد نامزد 586
  168. آقاي پويا صمدي نيا فرزند محمد شفيع كد نامزد 587
  169. آقاي حسين رضا طاهري فرزند نبات على كد نامزد 589
  170. آقاي محمدرسول طاهري فرزند عبادالله كد نامزد 591
  171. خانم مهين طاهري تيزرو فرزند عزت اله كد نامزد 592
  172. آقاي حميدرضا طبي مسرور فرزند موسي كد نامزد 594
  173. آقاي وحيد طلائي فرزند حسن كد نامزد 595
  174. آقاي حسين طلائي دلشاد فرزند براتعلى كد نامزد 596
  175. آقاي علي اصغر طلائي مشعوف فرزند غلامرضا كد نامزد 597
  176. آقاي عليرضا طليس چي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 598
  177. آقاي بابك ظهرابي فرزند محمد اسماعيل كد نامزد 612
  178. آقاي رامين عارف فرزند على كد نامزد 614
  179. آقاي علي اكبر عبادي فرزند اصغر كد نامزد 615
  180. آقاي سيدمحسن عباسي فرزند سيد عيسى كد نامزد 616
  181. آقاي مهدي عبدل فرزند عليرضا كد نامزد 618
  182. آقاي رضا عزتي سليمان فرزند عزت ا… كد نامزد 619
  183. آقاي حجت عزيزي فرزند مرادعلى كد نامزد 621
  184. آقاي عباس عزيزي امجد فرزند علي كد نامزد 624
  185. آقاي ابوذر عزيزي سعيد فرزند على كد نامزد 625
  186. آقاي رضا عسكري فرزند رجب كد نامزد 626
  187. آقاي سيدعلي عسگري فرزند سيد کمال كد نامزد 627
  188. آقاي سيدمسعود عسگريان فرزند سيد منصور كد نامزد 628
  189. آقاي عليرضا عقيقي فرزند محمد كد نامزد 629
  190. خانم نرگس عليخاني فرد فرزند ناصر كد نامزد 641
  191. خانم معصومه عين آبادي فرزند ميرزاآقا كد نامزد 642
  192. آقاي مصطفي غفاري فرزند باقر كد نامزد 645
  193. خانم آمنه غفوري فرزند هدايت اله كد نامزد 646
  194. آقاي عليرضا غفوري محب فرزند اکبر كد نامزد 647
  195. آقاي رضا غلامي خجسته فرزند حاجى اقا كد نامزد648
  196. آقاي مرتضي غيرتي فرزند محمد كد نامزد 649
  197. آقاي رضا فاضلي فرزند عسگر كد نامزد 651
  198. آقاي حامد فاميل نوروزي فرزند عليرضا كد نامزد 652
  199. آقاي علي فتاحي فرزند محمدعظيم كد نامزد 654
  200. آقاي علي فتحي فرزند محمد على كد نامزد 656
  201. آقاي حسين فرجي فرزند علي اكبر كد نامزد 657
  202. آقاي حسين فرخي فرزند محمد كد نامزد 659
  203. آقاي فرزاد فريبا فرزند علي اصغر كد نامزد 671
  204. آقاي احمدحسين فلاحي فرزند غلامرضا كد نامزد 674
  205. آقاي جمشيد قاسمي فرزند دوستعلى كد نامزد 675
  206. آقاي مرتضي قاسمي فرزند ابراهيم كد نامزد 676
  207. آقاي عيسي قاسمي بيلواري فرزند رضا كد نامزد 678
  208. خانم شيما قدکچي فرزند عليرضا كد نامزد 679
  209. آقاي عليرضا قديمي فرزند محمد حسن كد نامزد 681
  210. آقاي نادر قرائي فرزند سعدالله كد نامزد 682
  211. آقاي حسين قراباغي فرزند على كد نامزد 684
  212. آقاي سعيد كاظمي فرزند محمد كد نامزد 686
  213. آقاي امير كاهوئي همداني فرزند غلامرضا كد نامزد 687
  214. آقاي اكبر كاوسي اميد فرزند مروت على كد نامزد 689
  215. آقاي محمود كتابي فرزند عليرضا كد نامزد 691
  216. آقاي سعيد كرباسيان فرزند کريم كد نامزد 692
  217. آقاي علي كرمي فرزند حسن كد نامزد 694
  218. آقاي محمد كرمي فرزند حسين كد نامزد 695
  219. آقاي وحيد كرمي فرزند زياد كد نامزد 696
  220. آقاي يونس كرمي فرزند قاسم كد نامزد 697
  221. آقاي جواد كريمي بهار فرزند نيتعلى كد نامزد 698
  222. آقاي امراله كلهري فرزند على عباس كد نامزد 712
  223. آقاي شهروز كهيائي فرزند شهرام كد نامزد 714
  224. آقاي مصطفي كياست فرزند يداله كد نامزد 715
  225. آقاي داود گرجي ازندرياني فرزند على كد نامزد 716
  226. خانم شيوا گرجيان فرزند حسين كد نامزد 717
  227. آقاي كامران گردان فرزند جعفر كد نامزد 718
  228. آقاي كامران گل فرزند غلامحسين كد نامزد 719
  229. آقاي محمد گنجيان فرزند رمضانعلي كد نامزد 721
  230. آقاي حسن گودرزي سروش فرزند اسمعلى كد نامزد 724
  231. آقاي امير گوهري عابد فرزند عباس كد نامزد 725
  232. آقاي جواد گياه شناس بن بازاري فرزند محمود كد نامزد 726
  233. آقاي فرزاد لباسي فرزند احمد كد نامزد 727
  234. آقاي داود مالمير فرزند احمد كد نامزد 728
  235. خانم ليلا مالمير فرزند صدراله كد نامزد 729
  236. آقاي مهران متوسلي فرزند مهدي كد نامزد 741
  237. آقاي غلام رضا محتجب فرزند محمدرضا كد نامزد 745
  238. آقاي محمد محرمي مشهور به حسن فرزند ناصر كد نامزد 746
  239. آقاي حسن محمدي فرزند رمضانعلى كد نامزد 747
  240. آقاي سيداميد محمودي فرزند سيد احمد كد نامزد 748
  241. آقاي محمدمهدي محمودي اديب فرزند عباس كد نامزد 749
  242. آقاي مهدي مرادحاصلي فرزند خليل الله كد نامزد 751
  243. خانم فرخ مرادي صاحب فرزند امامعلى كد نامزد 752
  244. خانم پريسا مرادي صبا فرزند غلامعلى كد نامزد 754
  245. آقاي محمدرضا مسعود فرزند اسماعيل كد نامزد 758
  246. آقاي بهمن مسلميان فرزند محسن كد نامزد 759
  247. خانم مهين مسنديان فرزند احمد على كد نامزد 761
  248. آقاي احمد مطلبي فرزند اسداله كد نامزد 762
  249. آقاي محمدرضا مظاهري فرزند باقر كد نامزد 765
  250. آقاي اكبر مقدادي فرزند عطاءاله كد نامزد 767
  251. آقاي محمدعلي ملابابائي فرزند حمداله كد نامزد 768
  252. آقاي سيدعلي مليحي فرزند سيدمرتضى كد نامزد 769
  253. آقاي جعفر منتقمي راد فرزند جواد كد نامزد 781
  254. آقاي جعفر مهدوي شكيب فرزند مجيد كد نامزد 785
  255. آقاي مهدي مهربان فرزند محمد كد نامزد 786
  256. آقاي سجاد مهرباني فرزند نجفقلى كد نامزد 787
  257. آقاي حسين مهرپاك فرزند جواد كد نامزد 789
  258. آقاي سيدحسين موسوي فرزند سيدميرزاآقا كد نامزد 791
  259. آقاي سيدرضا موسوي فرزند سيد محمد على كد نامزد 792
  260. آقاي سيدمجيد موسوي فرزند سيد شعبان كد نامزد 794
  261. آقاي سيدعلي موسوي ناصح فرزند محمد كد نامزد 795
  262. آقاي ابراهيم مولوي فرزند رحمت اله كد نامزد 797
  263. آقاي سعيد ميدانچي فرزند محمد كد نامزد 798
  264. آقاي رضا ميرزائي فرزند حبيب اله كد نامزد 812
  265. آقاي رضا ميرزائي فرزند على حسين كد نامزد 814
  266. آقاي رضا ميرزائي فرزند جواد كد نامزد 815
  267. آقاي سهراب ميرزائي فرزند عيسي كد نامزد 816
  268. آقاي علي اكبر ميرزائي فرزند محمد صادق كد نامزد 817
  269. آقاي عليرضا ميرزائي فرزند امير كد نامزد 818
  270. خانم بنفشه ميرزائي سرشت فرزند صمد كد نامزد 819
  271. آقاي مهرداد مينائي فر فرزند اصغر كد نامزد 821
  272. آقاي شهرام نادري فرزند محسن كد نامزد 824
  273. آقاي سعيد نجاتيان فرزند على اصغر كد نامزد 825
  274. خانم ليلا نديمان فرزند حبيب ا… كد نامزد 826
  275. آقاي امين نصيري فرزند غلامرضا كد نامزد 827
  276. خانم شكوه نظري فرزند على اکبر كد نامزد 828
  277. آقاي علي اكبر نظري فرزند محمد كد نامزد 829
  278. آقاي بهنام نعمتي فرزند فيض اله كد نامزد 841
  279. آقاي اسداله نقدي فرزند سعيدالله كد نامزد 845
  280. آقاي محمدرضا نگيني فرزند محمد كد نامزد 846
  281. خانم نرگس نوراله زاده فرزند محمد باقر كد نامزد 847
  282. آقاي محسن نوروزي فرزند على كد نامزد 848
  283. آقاي عباس نوري فرزند کاظم كد نامزد 849
  284. آقاي عبدالحسين نوري فرزند محمد رحيم كد نامزد 851
  285. آقاي داريوش نوشاد فرزند على اشرف كد نامزد 852
  286. آقاي رضا نيازي مقدم فرزند محمد كد نامزد 854
  287. خانم فرزانه نيكو فرزند عليميرزا كد نامزد 856
  288. آقاي علي نيكوكارشايان فرزند محمد ابراهيم كد نامزد 857
  289. آقاي اله قلي هاشمي شبانكاره فرزند مرادحاصل كد نامزد 859
  290. آقاي علي هجراني دلير فرزند صفرعلى كد نامزد 861
  291. آقاي شاهين وجدي فرزند محمد كد نامزد 862
  292. آقاي علي وحدت طلب فرزند شيرمراد كد نامزد 864
  293. خانم مريم وهابيان فرزند امير كد نامزد 867
  294. آقاي حمزه علي يزداني فرزند محمد كد نامزد 868
  295. آقاي ابراهيم يوسفي فرزند حسين كد نامزد 869
  296. آقاي حسين يوسفي فرزند هاشم كد نامزد 871
  297. آقاي اميررضا يوسفيان فرزند محمدتقي كد نامزد 872
  298. آقاي شعبان يوسفي بهروز فرزند احمد كد نامزد 874

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *