اعلام رسمی اسامی نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه همدان و فامنین،ملایر و تویسرکان

فرمانداری ها با صدور آگهی رسمی، اسامی نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه خود را اعلام کردند.

اسامی نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه همدان و فامنین 

ردیف / نام و نام خانوادگی / نام پدر / کد نامزد
1- ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺍﺭﺟﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1216
2- ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺳﺪﺑﻴﮕﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1218
3- ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﺳﺪﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1219
4- ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺪﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ‌ﺍﺻﻐﺮ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1241
5- ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﻦ ﺍﺷﺮﻑ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1245
6- ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺷﺮﻓﻴﺎﻥ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺪﺍلله/ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1246
7- آﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺷﻔﻴﻊ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮐﻤﺎﻝ‌ﺍﻟﺪﻳﻦ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1247
8- ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1249
9- ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮی ﭘﻮﺭ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1251
10- ﺍﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﺍﻣﻴﺪﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎﺀﺍلله/ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1256
11- ﺷﻴﻤﺎ ﺍﻣﻴﻨﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1257
12- ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻠﻢ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1258
13- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﻤﻦﺯﺍﺩﻩ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮐﺎﻇﻢ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1259
14- ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺎﺕ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1261
15- ﺧﺴﺮﻭ ﭘﻮﺭﻣﺮﺍﺩﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1262
16- ﻣﻬﺪﻱ ﺗﺮﻛﻤﻨﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1265
17- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺛﺎﺑﺖﻣﻘﺪﻡ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻨﻌﻠﻰ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1268
18- ﻣﻬﺪﻱ ﺟﺒﺎﺭﻳﺎﻥ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1269
19- ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ‌ﻣﻘﺪﻡ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺝالله/ ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1272
20- ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻼﻝ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1274
21- ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺎﻩ ﻋﻠﻰ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1276
22- ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺣﺠﺎﺯﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1278
23- ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻨﻲﺣﻠﻢ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1279
24- ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲﭘﻨﺎﻩ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1282
25- ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺣﻠﻴﻤﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1284
26- ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺎﻛﺴﺎﺭ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺸﻤﺖﺍلله / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1286
27- ﺍﻣﻴﺮ ﺧﺠﺴﺘﻪ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺟﻰ‌ﺁﻗﺎ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1289
28- ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺧﻀﺮﻳﺎﻥ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻰ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1291
29- ﻣﻬﺪﻱ ﺯﺍﺭﻋﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1298
30- ﺟﻼﻝ ﺳﺮﻣﺪﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1415
31- ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻜﻮﺕ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1416
32- ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻤﻮﺍﺗﻲ‌ﻣﺨﺼﻮﺹ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1418
33- ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1419
34- ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ‌ﺍﮐﺒﺮ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1421
35- ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷﺠﺮﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1424
36- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻤﺲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1426
37- ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1452
38- ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻘﻴﻠﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1454
39- ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻛﺮﻳﻤﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1457
40- ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺧﻰ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1458
41- ﺍﺣﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺣﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1459
42- ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺮﺍﺑﺎﻏﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1462
43- ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺪﺍلله / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1465
44- ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1469
45- ﻣﻬﻴﻦ ﻣﺴﻨﺪﻳﺎﻥ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1471
46- ﺷﻜﻮﻩ ﻧﻈﺮﻱ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ‌ﺍﻛﺒﺮ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1476
47- ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻧﻴﻜﻮ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮﺯﺍ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1478
48- ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻭﻓﺎﺋﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮ / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1482
49- ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ‌ﻣﺴﻠﻜﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺝﺍلله / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1479
50- ﺭﻭﺡﺍلله ﻫﻴﺰﺟﻲ / ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﻦﺍلله / ﻛﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ 1481

* اسامی نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه ملایر ‌

‌ردیف / نام و نام خانوادگی / نام پدر / کد نامزد

1- احمد آریایی نژاد / فرزند شمس الله / کد نامزد 1215
2- احد آزادیخواه / فرزند علی محمد / کد نامزد 1216
3- محمد ابراهیمی پور / فرزند عزیز مراد / کد نامزد 1217
4- محمد احمدوند / فرزند حسین / کد نامزد 1218
5- حمیدرضا احمدی / فرزند کریم کد نامزد 1219
6- مهدی اقبال احمدی / فرزند محمد / کد نامزد 1242
7- احمدرضا اکبری فر / فرزند غلامرضا / کد نامزد 1245
8- علیرضا امامی / فرزند محمدرضا / کد نامزد 1246
9- علی امامی فر / فرزند عسگر / کد نامزد 1247
10- حمید ایرانشاهی / فرزند عباس / کد نامزد 1249
11- مریم برزگر زندی / فرزند باقر / کد نامزد 1251
12- علی محمد بیات / فرزند نصرت الله / کد نامزد 1252
13- رحمت الله ترکاشوند / فرزند علی صفر / کد نامزد 1256
14- معصومه ترکاشوند دهنو / فرزند حیدر / کد نامزد 1258
15- عیسی ترکمن / فرزند محمد / کد نامزد 1259
16- علیرضا تکلو / فرزند مهدی / کد نامزد 1261
17- عصمت توتون چی / فرزند مهدی / کد نامزد 1262
18- سعید تیموری / فرزند ولی الله / کد نامزد 1264
19- محمدحسین جلیلی / فرزند حسن رضا / کد نامزد 1265
20- علی نعمت چهاردولی / فرزند احمد / کد نامزد 1268
21- علی حبیبی / فرزند علی صفر / کد نامزد 1269
22- آرش حسینی علمداری / فرزند رحمت الله / کد نامزد 1271
23- علی حسینخانی / فرزند ابراهیم / کد نامزد 1272
24- مرتضی رضایی / فرزند امیرحسین / کد نامزد 1276
25- مهدی سجادی / فرزند سید سعید / کد نامزد 1285
26- مرتضی سلطان محمدی / فرزند حیدر / کد نامزد 1286
27- سید محمدقاسم سیاوشی / فرزند سید احمد / کد نامزد 1287
28- احمد شایگان / فرزند عیسی / کد نامزد 1289
29- سید حسین شیخ الاسلامی / فرزند حسن / کد نامزد 1291
30- علی صارمی / فرزند سیاوش / کد نامزد 1295
31- علی صیادی / فرزند حمزه علی / کد نامزد 1296
32- رضا طاهری / فرزند حسین / کد نامزد 1297
33- علی محمد عبدالهی نیا / فرزند علی / کد نامزد 1412
34- قاسم فتحعلیان / فرزند رحمان / کد نامزد 1416
35- اکبر فراهانی / فرزند محمد / کد نامزد 1417
36- مجید قدیمی / فرزند ناصر / کد نامزد 1418
37- مهدی قهری / فرزند اصغر / کد نامزد 1419
38- محمد کاظمی / فرزند منصور / کد نامزد 1424
39- بهمن کاکاوند / فرزند خداکرم / کد نامزد 1425
40- رضا کرمی / فرزند محمود / کد نامزد 1426
41- مجتبی محمدی / فرزند مرتضی / کد نامزد 1428
42- خیرالله مقنی ازندریانی / فرزند شکرالله / کد نامزد 1454
43- فتح الله ملکی / فرزند محمد / کد نامزد 1456
44- رسول مومنی / فرزند محمود / کد نامزد 1458
45- سهیلا مهاجر خامنه / فرزند محمدحسن / کد نامزد 1457
46- مهدیه نامدار کندهلانی / فرزند ابراهیم / کد نامزد 1461
47- عباس نعمتی / فرزند نعمت الله / کد نامزد 1462
48- حسن ونایی / فرزند غلامعلی / کد نامزد 1467
49- حمید هنرجو / فرزند حسین / کد نامزد 1465
50- محمد یارمحمدی / فرزند حجت الله / کد نامزد 1469

* نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه تویسرکان

ردیف / نام نام خانوادگی / نام پدر / کد نامزد

1_ عبادالله اسماعیلی/ فرزند رضا / کد نامزد: 1216

2_ علیرضا بیات/ فرزند اسدالله / کد نامزد 1241

3_ پرویز پرتوی‌فر/ فرزند علی‌حاصل / کد نامزد: 1242

4_ علی‌اشرف پیری/ فرزند صحبت‌الله مشهور به علی / کد نامزد: 1245

5_ پوریا ترابی / فرزند رضا / کد نامزد 1246

6_ مجید جمشیدی / فرزند جمعه / کد نامزد: 1247

7_ سید مجید حسنی/ فرزند سید ولی / کد نامزد: 1249

8_ نعمت الله حکیم/ فرزند رحم خدا / کد نامزد: 1251

9_ رسول زنگنه /فرزند محمد حسن / کد نامزد: 1254

10_ داریوش سوری/ فرزند غلامحسین / کد نامزد: 1259

11_ محمد شربتی/ فرزند نادعلی / کد نامزد: 1262

12_ علی فهیم / فرزند غلامعلی / کد نامزد: 1264

13_ خانم آمنه مالمیر/ فرزند حبیب‌الله مشهور به لتا / کد نامزد: 1267

14_محمد مهدی مفتح/ فرزند محمد مشهور به دکتر / کد نامزد: 1268

گفتنی است که تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از روز 29 بهمن آغاز شده و تا هشت صبح روز ششم اسفندماه یعنی تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

 

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *