Tagged: شهر پایدار

20141227122713467

نقش بارز مديريت شهري در تحقق تاب‌آوري شهرها

يک جامعه برخوردار از تاب‌آوري، توانايي پاسخگويي در برابر تغييرات به شيوه‌هايي موثر و مثبت را دارد به گونه‌اي که علي رغم تغيير، عملکردهاي اصلي و انسجام اجتماعي خود را از دست نمي‌دهد. ايران...