Tagged: مدیریت شهری

شهروندی

مشاركت و فرهنگ شهروندي در نظام شهري

به كارگيري مشاركت مردم در برنامه‌ريزي شهري زماني ممكن خواهد بود كه اين نظام اجازه استفاده از نظرات مردم را بدهد و به گونه‌اي سازماندهي شده باشد كه دخالت مردم در فرايند برنامه‌ريزي را...

20141227122713467

نقش بارز مديريت شهري در تحقق تاب‌آوري شهرها

يک جامعه برخوردار از تاب‌آوري، توانايي پاسخگويي در برابر تغييرات به شيوه‌هايي موثر و مثبت را دارد به گونه‌اي که علي رغم تغيير، عملکردهاي اصلي و انسجام اجتماعي خود را از دست نمي‌دهد. ايران...

Основные RGB

شهرهای هوشمند برای زندگی بهتر

شهرها همیشه به جوامع انسانی خدمت می‌کنند؛ آنها قسمتی از زیرساخت‌ها و ابزارهایی هستند که ما برای مقابله با چالش‌های طبیعت و مدیریت زندگی در جوامع، ایجاد می‌کنیم. با این حال، در مقابل ابزارها...

20141227122713467

توسعه مدیریت شهری

* بهروز درویش | استاد دانشگاه مدیریت شهری فرآینده چند سویه و راهبردی است و به لحاظ کارکردی می‌تواند از میزان و بار مسائل و نارسایی‌های شهری کاسته و بستر مناسبی برای بهبود حیات...