Tagged: مشاركت و فرهنگ شهروندي در نظام شهري

شهروندی

مشاركت و فرهنگ شهروندي در نظام شهري

به كارگيري مشاركت مردم در برنامه‌ريزي شهري زماني ممكن خواهد بود كه اين نظام اجازه استفاده از نظرات مردم را بدهد و به گونه‌اي سازماندهي شده باشد كه دخالت مردم در فرايند برنامه‌ريزي را...